• ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ವಿವರಗಳು - ಜೈವಿಕ ಕೇಂದ್ರ, ಹುಳಿಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು(Availability of Tissue Culture Banana Plants at Bio Center, Hulimavu, Bengaluru)

G9 (Grand Naine)

Availability - 100000 plants

Rate : Rs 11/-  per plant

Yelakki

Availability - 50000 plants

Rate : Rs 20/-  per plant