ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಖಾಯ್ದೆ (Right to Information Act )

(ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ವಿವರಗಳು-2018-19)

1.2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ - 26(3)(B)

2. ರೆಕಾರ್ಡ ರೂಂ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ(List of Record Room files under 4(1)(a))- 2018-19, Previous years

3. Pro-active disclosures under 4(1)(b) of RTI Act

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ Horticulture Secretariat  4(1) A & B
ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆDirector of Horticulture/Admin

4(1)b 2019-20 

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರುAdditional Director of Horticulture (Fruits) 4 (1) A & 4 (1)B   ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆ)Joint Director of Horticulture (Planning) 4(1) B & 4 (1) A
  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರುAdditional Director of Horticulture (Farms & Nurseries)  4 (1) B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜೀವ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ)Joint Director of Horticulture (Biotechnology) 4(1) A& 4(1) B
  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರುAdditional Director of Horticulture (Oil Palm)   4 (1) B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತರಕಾರಿಗಳು)Joint Director of Horticulture (Vegetables) 4 (1) A &  4 (1) B
  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರುAdditional Director of Horticulture (NHM)4 (1)B & 4(1)A ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಉದ್ಯಾನವನಗಳು)Joint Director of Horticulture (Parks & Gardens) 4(1)B
    ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹನಿ ನೀರಾವರಿ) Joint Director of Horticulture (Drip) 4 (1) A & 4(1)B
    ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು)Joint Director of Horticulture (PC)
    ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು Joint Director of Horticulture (Sujala) 4(1)A & 4(1)B
    ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಇ-ಆಡಳಿತ)Joint Director of Horticulture (HeG-PMU) 4(1)A & 4(1)B
    ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕಲಬುರ್ಗ ವಿಭಾಗಿ) Joint Director of Horticulture (Kalaburgi Division) 4 (1) B
    ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮೈಸೂರು ವಿಭಾ) Joint Director of Horticulture (Mysuru  Division) 4(1) A & 4 (1) B
    ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾ) Joint Director of Horticulture (Bengaluru Division, Davanagere) 4(1) A & 4 (1) B
    ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು Executive Engineer
    ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ)Deputy Director of Horticulture (HIC)
    ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ)  Deputy Director of Horticulture (Tissue Culture) 4(1) A
    ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುDeputy Director of Horticulture(PMU- FPO & PPP-IHD) 4(1)A & 4(1) B
    ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುDeputy Director of Horticulture (Gardens)4(1)B  & 4 (1) A
    ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುDeputy Director of Horticulture (Cubbon park) 4(1) B & 4 (1) A
    ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುSenior Assistant Director of Horticulture (STL)
    ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುSenior Assistant Director of Horticulture (PHM)  4 (1) (A) & 4 (1) (B) 
    ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುSenior Assistant Director of Horticulture (Marketing) 4 (1) (A), 4 (1) (B)
    ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುSenior Assistant Director of Horticulture (Plant Nutrition) 4( 1) A
    ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುSenior Assistant Director of Horticulture (Co-ordination), Hulimavu          4 (1) B
    ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುSenior Assistant Director of Horticulture (Landscape) 4 (1) B
    ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುAssistant Director of Horticulture (Hulimavu, Farm Section)
     ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುAssistant Director of Horticulture (Mushroom)
     ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುAssistant Director of Horticulture (Floriculture)
    ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುAssistant Director of Horticulture (Training)  4(1)A &  4(1)B

 

Corporations and Boards/University

ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿ/ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಹಾ ಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ/Karnataka Horticulture Federation 4(1) A & 4 (1) B
ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ರಾಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ/Karnataka Wine Board  4 (1) A & 4 (1) B
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಬಾರು ಮಂಡಳಿ/Karnataka Spice Board 4 (1) A & 4 (1) B
HOPCOMS/ ಹಾಪ್ ಕಾಮ್ಸ್ 4(1) A & 4(1) B
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಗಮ ನಿ.  4(1) B
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟ/University of Horticultural Sciences, Bagalkot 4(1)A & 4(1)B

Boi-centres/ ಜೈವಿಕ ಕೇಂದ್ರ

ಜೈವಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ/Biocentre Shimogga 4(1)A & 4(1)B
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಜೈವಿಕ ಕೇಂದ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ/Senior Assistant Director of Horticulture, Bio Centre, Shimoga 4(1) A & 4(1) B
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜೈವಿಕ ಕೇಂದ್ರ Assistant Director of Horticulture Biocentre Shimoga 4 (1) A & 4(1) B
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ Assistant Director of Horticulture Leaf Analysis Laboratary 4(1)A & 4(1)B

ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಛೇರಿಗಳು (ಜಿ ಪಂ)

District Horticulture Offices (ZP)

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Bangalore Urban 4(1) A & 4(1)B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಬೆಳಗಾವಿ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Belagavi 4 (1) A & 4(1) B
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Bangalore Rural 4 (1) B & 4 (1) A ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Uttara Kannada 4 (1) A & 4 (1) B
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕೋಲಾರ್) Deputy Director of Horticulture (ZP), Kolar     4(1) B & 4 (1) A ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಿಜಯಪುರ) Deputy Director of Horticulture (ZP),Vijayapura 4 (1) B & 4 (1) A
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತುಮಕೂರು) Deputy Director of Horticulture (ZP), Tumkur   4(1) A & 4 (1) B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಗದಗ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Gadag 4(1) A & 4 (1) B
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Chitradurga 4(1) A & 4 (1) B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬಾಗಲಕೋಟೆ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Bagalkot 4 (1) A & 4 (1) B
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಶಿವಮೊಗ್ಗ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Shimoga 4(1) B & 4 (1) A ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಹಾವೇರಿ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Haveri  4(1) A & 4 (1) B
 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ದಾವಣಗೆರೆ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Davanagere  4 (1) B

2015-16 4(1)A & 4(1)B

2016-17, 4(1)B

2017-18, 4(1)B

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಧಾರವಾಡ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Dharwad 4(1) A & 4 (1) B
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮೈಸೂರು) Deputy Director of Horticulture (ZP), Mysore   4(1) A & 4(1) B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗುಲಬರ್ಗಾ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Gulberga 4(1) A & 4(1) B
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಚಾಮರಾಗನಗರ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Chamarajanagara 4 (1) A & 4 (1) B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ರಾಯಚೂರು) Deputy Director of Horticulture (ZP), Raichur 4 (1) B & 4(1) A
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮಂಡ್ಯ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Mandya  4 (1) A & 4 (1) B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕೊಪ್ಪಳ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Koppal 4 (1) A & 4 (1) B
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಹಾಸನ್) Deputy Director of Horticulture (ZP), Hassan    4(1) A & 4(1) B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬಳ್ಳಾರಿ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Bellary 4(1) A & 4 (1) B
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು) Deputy Director of Horticulture (ZP), Chikmagalur 4(1) A & 4(1) B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬೀದರ್) Deputy Director of Horticulture (ZP), Bidar 4(1) A 4(1) B
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕೊಡಗು) Deputy Director of Horticulture (ZP), Kodagu   4(1)A& B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ರಾಮನಗರ) Deputy Director of Horticullture (ZP), Ramanagara  4(1) B
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Dakshina Kannada  4(1) A & 4(1) B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ) Deputy Director of Horticullture (ZP), Chikkaballapura  4 (1) B
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಉಡುಪಿ) Deputy Director of Horticulture (ZP), Udupi     4(1) A & 4(1) B ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯಾದಗಿರಿ) Deputy Director of Horticulture (ZP), (Yadagiri) 4 (1) A & 4 (1) B

ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಛೇರಿಗಳು (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ)

District Horticulture Offices (State Sector)/Other offices

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ) Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Bangalore Rural 4(1) B  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಶಿವಮೊಗ್ಗ) Assistant Director of Horticulture (Oil Palm), Shimoga 4(1) A & 4 (1) B
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತುಮಕೂರು) Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Tumkur, 4 (1) A & 4 (1) B  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮೈಸೂರು) Assistant Director of Horticulture (Oil Palm), Mysore 4(1) A & 4(1) B
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Chitradurga 4(1) A & 4(1) B  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕೊಪ್ಪಳ) Assistant Director of Horticulture (Oil Palm), Koppal 4(1) A&B
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮಂಗಳೂರು) Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Mangalore 4 (1) A & 4 (1) B  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬೆಳಗಾವಿ) Assistant Director of Horticulture (Oil Palm), Belgaum 4(1) A & 4(1) B
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಬೆಳಗಾವಿ)Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Belgaum 4(1) A & 4(1) B  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪನ್ನಂಪೇಟೆ) Assistant Director of Horticulture (Oil Palm), Ponnampet 4(1) A&B
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕಾರವಾರ)Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Karwar 4(1)A & 4(1) B  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾರಕ) Assistant Director of Horticulture (Oil Palm), Taraka 4 (1) A & 4(1) B
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಿಜಯಪುರ) Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Vijayapura 4(1) B  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಶಿವಮೊಗ್ಗ) Assistant Director of Horticulture (TMOP), Shimoga
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಧಾರವಾಡ)Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Dharwad 4(1) A & 4(1) B  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ) Assistant Director of Horticulture (Oil Palm), Basavanabagevadi 4(1) A&B
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗುಲಬರ್ಗ)Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Gulberga 4(1) A & 4(1) B  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಶಹಪುರ) Assistant Director of Horticulture (Oil Palm), Shahapura 4(1) A&B
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾಯಚೂರು)Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Raichur 4(1) B  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬಾಗಲಕೋಟೆ) Assistant Director of Horticulture (OilPalm), Bagalkote
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಬಳ್ಳಾರಿ)Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Bellary 4 (1) A & 4(1) B  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಬೆಳ್ಳಾರ)Assistant Director of Horticulture, Bellara 4(1) A & 4(1) B
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು)Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Chikkmagalur   4(1) A & 4(1) B  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ದೊಡ್ಡಸಾಗರೆ) Assistant Director of Horticulture, Doddasagare 4(1) B & 4(1)A
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹಾಸನ) Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Hassan 4 (1) A & 4 (1) B ವಿಷೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ (ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ)Special Officer, Nandi Hills 4(1) A & 4(1) B
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮಂಡ್ಯ)Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Mandya4(1) B & 4(1)A ವಿಷೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ (ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ)Special Officer, Kemmannagundi 4(1) A & 4(1) B
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮೈಸೂರು)Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Mysore 4(1)A, & 4(1)B  ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (ಊಟಿ)Assistant Horticulture Officer, Oooty 4(1) B
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಶಿವಮೊಗ್ಗ) Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Shimoga 4(1) A & 4(1) B ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಉಡುಪಿ)Assistant Director of Horticulture,Udupi 4(1) A & 4 (1) B
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮಡಿಕೇರಿ)Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Madikeri 4(1)B ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ರಾಮನಗರ) Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Ramanagar  4(1) A &4 (1) B
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬೀದರ) Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Bidar 4(1) B  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯಾದಗಿರಿ) Senior Assistant Director of Horticulture (SS), (Yadagiri) 4 (1) A & 4 (1) B
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಸಾಗರ) Senior Assistant Director of Horticulture (KRS)4(1)B & 4 (1) A ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಚಾಮರಾಗನಗರ) Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Chamarajanagara  4 (1) B
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ದಾವಣಗೆರೆ)  Senior Assistant Director of Horticulture,  Davanagere 4(1) A 4 (1) B ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ದಾವಣಗೆರೆ) Assistant Director of Horticulture (Oil Palm),  Davanagere 4(1) A 4 (1) B
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕೊಪ್ಪಳ), Assistant Director of Horticulture (Koppal) 4(1) A & 4(1) B ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ) Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Chikkaballapura  4(1) B
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪಂಪಾವನ) Senior Assistant Director of Horticulture (Pampavana) 4(1) B ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬಾಗಲಕೋಟೆ) Senior Assistant Director of Horticulture (SS), Bagalkot 4 (1) A & 4 (1) B
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಹಾವೇರಿ Senior Assistant Director of Horticulture (SS) Haveri 4(1) A & 4(1) B  

ತಾಲೂಕು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಛೇರಿಗಳು (ಜಿ ಪಂ)

Taluka Horticulture Offices

1. Bagalkote/ಬಾಗಲಕೋಟೆ

Hunagunda

ಹುನಗುಂದ

Bilagi

ಬೀಳಗಿ

Jamkhandi

ಜಮಖಂಡಿ

Mudhol

ಮುಧೋಳ

Bagalkote

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

Badami

ಬಾದಾಮಿ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

2. Belagavi/ಬೆಳಗಾವಿ

Athani

ಅಥಣಿ

Bailhongala

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

Belagavi

ಬೆಳಗಾವಿ

Chikkodi

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

Gokak

ಗೋಕಾಕ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B
Hukkeri

ಹುಕ್ಕೇರಿ

Khanapur

ಖಾನಾಪುರ

Raibagh

ರಾಯಭಾಗ

Ramadurga

ರಾಮದುರ್ಗ

Savadatti

ಸವದತ್ತಿ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

3.Bellary/ಬಳ್ಳಾರಿ

HB Halli

ಹೆಚ್. ಬಿ. ಹಳ್ಳಿ

Hadagali

ಹಡಗಲಿ

Siruguppa

ಸಿರುಗುಪ್ಪ

Sandur

ಸಂದೂರು

Hosapete

ಹೊಸಪೇಟೆ

Kudalagi

ಕೂಡ್ಲಗಿ

Bellary

ಬಳ್ಳಾರಿ

4(1)A 4(1)A 4(1)A 4(1)A 4(1)A 4(1)A 4(1)A
4(1)B 4(1)B 4(1)B 4(1)B 4(1)B 4(1)B 4(1)B

4. Bengaluru Rural/ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

Devanahalli

ದೇವನಹಳ್ಳಿ

Doddabllapura

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

Nelamangala

ನೆಲಮಂಗಲ

Hosakote

ಹೊಸಕೋಟೆ

4(1) A 4(1) A 4(1) A 4(1) A
4(1) B 4(1) B 4(1) B 4(1) B

5. Bengaluru Urban/ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಹಕ಻ಹಕ

Kengeri

ಕೆಂಗೇರಿ

Anekal

ಆನೇಕಲ್

Yalahanka

ಯಲಹಂಕ

4(1) A&B 4(1) A&B 4(1) A
4(1) B

6. Bidar/ಬೀದರ್

Aurad

ಔರದ

Humnabad

ಹಮನಾಬಾದ್

Bidar

ಬೀದರ್

BasavaKalyana

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ

Bhalki

ಭಲ್ಕಿ

4 (1) A 4 (1) A 4(1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4(1) B 4 (1) B 4 (1) B

 7. Chamarajanagara/ಚಾಮರಾಜನಗರ

Ylandur

ಯಳಂದೂರು

Chamarajanagara

ಚಾಮರಾಜನಗರ

Kollegala

ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ

Gundlupete

ಗೊಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4(1) B 4 (1) B

8. Chikkaballapura/ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

Shidlaghatta

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ

Chikkaballapura

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

Gudibande

ಗುಡಿಬಂಡೆ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B
Bagepalli

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ

Gauribidanur

ಗೌರಿಬಿದನೂರು

Chintamani

ಚಿಂತಾಮಣಿ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

9. Chikkmagaluru/ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

Chikkamagaluru

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

Koppa

ಕೊಪ್ಪ

Mudigere

ಮೂಡಿಗೆರೆ

Kadur

ಕಡೂರು

 

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B
Narasimharajaura

ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ

Sringeri

ಶೃಂಗೇರಿ

Tarikere

ತರೀಕೆರೆ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

10. Chitradurga/ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

Hiriyur

ಹಿರಿಯೂರ

 

Molakalmuru

ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

Challakere

ಚಳ್ಳಕೆರೆ

Chitradurga

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

Hosadurga

ಹೊಸದುರ್ಗ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

11. Davanagere/ದಾವಣಗೆರೆ

Davanagere

ದಾವಣಗೆರೆ

Harappanahalli

ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ

Harihara

ಹರಿಹರ

Jagalur

ಜಗಳೂರು

Honnalli

ಹೊನ್ನಾಳ್ಳಿ

Channagiri

ಚನ್ನಗಿರಿ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

12. Dhakshin Kannada/ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

Belthangady

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Mangaluru

ಮಂಗಳೂರು

Sullya

ಸೂಳ್ಯಾ

Bantwal

ಬಂಟ್ವಾಳ

Puttur

ಪುತ್ತೂರು

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

13. Dharawad/ಧಾರವಾಡ

Kundagol

ಕುಂದಗೋಳ

Kalaghatagi

ಕಲಘಟಗಿ

Hubballi

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

Navaalagunda

ನವಲಗುಂದ

Dharwad

ಧಾರವಾಡ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A

2017-184(1)A

4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

2017-184(1)B

4 (1) B 4 (1) B

14. Gadag/ಗದಗ

Naragunda

ನರಗುಂದ

Rona

ರೋಣಾ

Shirahatti

ಶಿರಹಟ್ಟಿ

Mundaragi

ಮುಂಡರಗಿ

Gadag

ಗದಗ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

15. Gulberga/ಗುಲಬರ್ಗ

Afzalpur

ಅಫಝಲಪುರ

Aland

ಅಲಂದ

Chincholi

ಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ

Chittapur

ಚಿತ್ತಾಪರ

Jevargi

ಜೇವರ್ಗಿ

Kalaburgi

ಕಲಬುರ್ಗಿ

Sedam

ಸೆಡಮ್

4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B
          4 (1) A  

16. Hassan/ಹಾಸನ

Arsikere

ಅರಸಿಕೆರೆ

Belur

ಬೇಲೂರು

Alur

ಆಲೂರು

Arakalagud

ಅರಕಲಗೂಡು

4(1)A 4(1)A 4(1)A 4(1)A
4(1)B 4(1)B 4(1)B 4(1)B
C.R.Patna

ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

H.N Pura

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

Hassan

ಹಾಸನ

Sakleshpura

ಸಕಲೇಶಪುರ

4(1)A 4(1)A 4(1)A 4(1)A
4(1)B 4(1)B 4(1)B 4(1)B

17.Haveri/ಹಾವೇರಿ

Hangal

ಹಾನಗಲ್

Ranebennur

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು

Shiggaon

ಶಿಗ್ಗಾಂವ

Byadagi

ಬ್ಯಾಡಗಿ

4(1) A 4(1) A 4(1) A 4(1) A
4(1) B 4(1) B 4(1) B 4(1) B
Hirekerur

ಹೀರೇಕೇರೂರು

Haveri

ಹಾವೇರಿ

Savanur

ಸವಣೂರು

4(1)A 4(1)A 4(1)A
4(1)B 4(1)B 4(1)B

18. Kodagu/ಕೊಡಗು

Madikeri

ಮಡಿಕೇರಿ

Somvarpete

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

Virajpete

ವಿರಾಜಪೇಟೆ

Ponnampete

ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

19. Kolar/ಕೋಲಾರ್

Malur

ಮಾಲೂರು

Mulabagilu

ಮುಳಬಾಗಿಲು

Srinivasapur

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ

Kolar

ಕೋಲಾರ್

Bangarpete

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

20. Koppal/ಕೊಪ್ಪಳ

Koppal

ಕೊಪ್ಪಳ

Kushtagi

ಕುಷ್ಟಗಿ

Yalaburga

ಯಲಬುರ್ಗ

Gangavati

ಗಂಗಾವತಿ

4 (1) A 4 (1) A 4(1)A & 4(1)B 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

21. Mandya/ಮಂಡ್ಯ

KR Pete

ಕೆ. ಆರ್. ಪೇಟೆ

Mandya

ಮಂಡ್ಯ

Pandavpura

ಪಾಂಡವಪುರ

Srirangpatna

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ

4(1)A 4(1)A 4(1)A 4(1)A & 4(1)B
4(1)B 4(1)B 4(1)B
Maddur

ಮದ್ದೂರು

Malavalli

ಮಳವಳ್ಳಿ

Nagamangala

ನಾಗಮಂಗಲ

4(1)A 4(1)A & 4(1)B 4 (1) A
4(1)B 4 (1) B

22. Mysore/ಮೈಸೂರು

K.R.Nagar

ಕೆ. ಆರ್. ನಗರ

H.D.Kote

ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ

Mysore

ಮೈಸೂರು

Nanjangudu

ನಂಜನಗೂಡು

4(1)A 4(1)A 4(1)A 4 (1) A
4(1)B 4(1)B 4(1)B 4 (1)
Hunasur

ಹುಣಸೂರು

Periyapattana

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

T.Narasipura

ಟಿ. ನರಸೀಪುರ

4(1)A 4(1)A 4(1)A & 4(1)B
4(1)B 4(1)B

23. Raichur/ರಾಯಚೂರು

Devadurga

ದೇವದುರ್ಗ

Raichur

ರಾಯಚೂರು

Lingasugur

ಲಿಂಗಸೂಗೂರು

Manvi

ಮಾನ್ವಿ

Sindhanur

ಸಿಂಧನೂರು

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

24. Ramanagara/ರಾಮನಗರ

Magadi

ಮಾಗಡಿ

Ramanagar

ರಾಮನಗರ

Kanakapura

ಕನಕಪುರ

Channapattana

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

4 (1) A & 4 (1) B 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A & 4 (1) B
4 (1) B 4 (1) B

25. Shimoga/ಶಿವಮೊಗ್ಗ

Shimogga

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

Bhadravthi

ಭದ್ರಾವತಿ

Hosanagara

ಹೊಸನಗರ

Shikaripur

ಶಿಕಾರಿಪುರ

Sagra

ಸಾಗರ

Soraba

ಸೊರಬ

Thirthahalli

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

4(1)A 4(1)A 4(1)A 4(1)A 4(1)A 4(1)A 4 (1) A
4(1)B 4(1)B 4(1)B 4(1)B 4(1)B 4(1)B 4 (1) B

26. Tumkur/ತುಮಕೂರು

Madhugiri

ಮಧುಗಿರಿ

Tiptur

ತಿಪಟೂರು

Turuvekere

ತುರುವೆಕೆರೆ

Kunigal

ಕುಣಿಗಲ್

Pavagada

ಪಾವಗಡ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A & 4 (1) B
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B
Sira

ಶಿರಾ

Chikkanayakanahalli

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ

Gubbi

ಗುಬ್ಬಿ

Koratagere

ಕೊರಟಗೆರೆ

Tumkur

ತುಮಕೂರು

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

27. Udupi/ಉಡುಪಿ

Karkal

ಕಾರ್ಕಳ

Udupi

ಉಡುಪಿ

Kundapura

ಕುಂದಾಪುರ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A & B
4 (1) B 4 (1) B

28. Uttar Kannada/ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

Bhatkal

ಭಟ್ಕಳ

Joida 

ಜೋಯಿಡಾ 

Haliyala

ಹಳಿಯಾಳ

Ankola

ಅಂಕೋಲಾ

Siddapur

ಸಿದ್ದಾಪುರ

Honnavar

ಹೊನ್ನಾವರ

4 (1) A 4(1)A 4(1)A 4(1)A 4(1)A 4 (1) A
4 (1) B 4(1)B 4(1)B 4(1)B 4(1)B 4 (1) B
Mundgod

ಮುಂಡಗೋಡು

Kumta

ಕುಮಟಾ

Yallapur

ಯಲ್ಲಾಪುರ

Sirsi

ಶಿರಸಿ

Karwar

ಕಾರವಾರ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

29. Vijayapura/ವಿಜಯಪುರ

Sindagi

ಸಿಂದಗಿ

Indi

ಇಂಡಿ

Muddebihal

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

Vijayapura

ವಿಜಯಪುರ

BsavanaBagewadi

ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B

 30. Yadagiri/ಯಾದಗಿರಿ

Shahapur

ಶಹಾಪುರ

Shorapur

ಸುರಪುರ

Yadagiri

ಯಾದಗಿರಿ

4 (1) A 4 (1) A 4 (1) A
4 (1) B 4 (1) B 4 (1) B