ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ನೋಟ 2014-15

HORTICULTURE STATISTICS OF KARNATAKA STATE AT A GLANCE 2014-15

 

 1. 1 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಭೌಗೋಳಿಕ, ಸಾಗುವಳಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವಿವರಗಳು.
  District-wise Geographical, Cultivable  and  Horticultural  Area  in Karnataka State.
  2 2013-14 ಮತ್ತು 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ   ವಿವರಗಳು
  Details  of category-wise Area, Production, Yield and Value of   Horticultural Crops in Karnataka State during  2013-14 & 2014-15
  3  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗವಾರು  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಗಳ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಣ.
  Graphical representation of  Area and Production of  major categories of  Horticultural Crops in Karnataka State 
  4  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗವಾರು , ಜಿಲ್ಲಾವಾರು  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ  ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಘೋಷ್ವಾರೆ.
   Category-wise,District-wise abstract of  Area, Production, Yield and Value of Horticultural Crops in Karnataka State 
  5 ರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗವಾರು, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು.
  Category-wise, District-wise & Taluk -wise abstract of Area, Production, Yield and Value of Horticultural Crops in Karnataka State.
  6  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳು.
   District-wise  Total  Area, Production, Yield and Value of  Horticultural Crops in Karnataka State. 
  7  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅನುಸಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ಥಾನ.
  Rank of  Districts  as per  Total Area, Production and Value of  Horticultural Crops in Karnataka State 
    
  8  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ   ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅನುಸಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ಥಾನ.
  Rank of  Districts  as per   Area, Production and Value of Fruit Crops in Karnataka State  
   
  9  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ   ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅನುಸಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ಥಾನ.
  Rank of  Districts  as per   Area, Production and Value of Vegetable Crops in Karnataka State   
  10  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ   ಸಾಂಬಾರು ಬೆಳೆಗಳ  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅನುಸಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ಥಾನ.
  Rank of  Districts  as per   Area, Production and Value of  Spice Crops in Karnataka State
     
  11 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ   ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅನುಸಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ಥಾನ.
  Rank of  Districts  as per  Total Area, Production and Value of Plantation Crops in Karnataka State   
  12 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ವಾಣಿಜ್ಯ ಪುಷ್ಪಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅನುಸಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ಥಾನ.
  Rank of  Districts  as per  Total Area, Production and Value of Commercial  Flowers  in Karnataka State  
   
  13  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬೆಳೆವಾರು ವಿವರಗಳು.
   Crop -wise  Statistics of  Area , Production,Yield &Value of  Horticultural Crops in Karnataka State 
  14  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ಬೆಳೆವಾರು ವಿವರಗಳು.
   District-wise,Crop-wise Statistics of Area , Production,Yield & Value of  Horticultural Crops in Karnataka State.

  Part-1, Part-2, Part -3 and Part-4

  15 2000-2001 ರಿಂದ 2014-15 ರ ವರೆಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ  ವರ್ಗವಾರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಗಳು.
  Details of  Major Category-wise Area and Production of  Horticultural Crops in the Karnataka State  for the Years 2000-2001 to 2014-15
  16  ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ  ವಿವಿಧ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರಾಜ್ಯವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿವರಗಳು.
  State-wise  Area & Production  of Various  Horticultural Crops at All India Level.
    
  17 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಾರು ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸಲಾದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು.
   State-wise Ranking of   Area and Production of Horticultural Crops at All India Level.

  Part-1, Part-2, Part-3, Part-4, Part-5 and Part-6

  18 ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಇಳುವರಿಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು.
  District-wise and Taluk-wise Area, Production and Yield Statistics of  important Horticultural crops.
   
  19 ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನ  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಇಳುವರಿಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು.
  Area, Production, Yield and Value of Horticultural crops in North Karnataka  and  South Karnataka Districts for last five years
  20 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ವಿವರಗಳು. 
  Export  performance of Horticultural Commodities in  Karnataka State.
  21 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ವಿವರಗಳು.
  Export Details  of Agricultural and allied commodities  in  Karnataka State
  22

  23

   ಪ್ರಸಕ್ತ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿಮೂಲ ಉದ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ
  Gross State Domestic Product Of Karnataka At Factor Cost By Industry Of Origin - At Current Prices.                                        ಸ್ಥಿರ (2004-05) ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಉದ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ 
  Gross State Domestic Product of Karnataka At Factor Cost By Industry Of Origin - At Constant(2004-05)Prices
  24 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾದಾಯದ ವಲಯವಾರು ಅಂದಾಜುಗಳು( ಪ್ರಸಕ್ತ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ)
  Sectorwise Gross District Domestic Product (GDDP) of Karnataka for the year 2012-13 (At Current Prices)
  25 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾದಾಯದ ವಲಯವಾರು ಅಂದಾಜುಗಳು(ಸ್ಥಿರ (2004-05) ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ)
  Sectorwise Gross District Domestic Product (GDDP) of Karnataka for the year 2012-13(At Constant [2004-05] Prices)
  26 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ವರ್ಗವಾರು ಒಟ್ಟು ಭೂ ಹಿಡುವಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ವಿವರಗಳು (2010-11 ರ ಕೃಷಿ ಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ)
  Category-wise Total Land Holdings and Land Holders  in Karnataka (as per Agricultural Census 2010-11)
  27 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಗಳು
  District-wise Scheduled Caste, Scheduled Tribe & Total Population  in Karnataka State.  
  28 ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿಯ ವಿವರ.
  Area, Production and Average yield of Coffee Crop.
  29 ಟೀ ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿಯ ವಿವರ.
  Area, Production and Average yield of Tea Crop.

   

 2. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಭೌಗೋಳಿಕ, ಸಾಗುವಳಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವಿವರಗಳು.Statement showing the data on the District-wise Geographical, Cultivable and Horticultural Cropped Area in Karnataka State.

 3. 2012-13 ಮತ್ತು 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು.Summary of Area, Production, Yield and Value of the major Horticultural Crops in Karnataka State, during the year 2012-13 and 2013-14.

 4. 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳು. Statement showing the data on the District-wise Area, Production, Yield and Value of the Major Horticultural Crops in Karnataka State, during the year 2013-14.

 5. 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ಒಟ್ಟು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ  ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳು. Statement showing District-wiseTotal Area and Production of Horticultural  Crops in Karnataka State, during the year 2013-14.

 6. 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಸಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ಥಾನ.  Statement showing the data on the District-wise Area, Production and Value of the Total Horticultural Crops in Karnataka State, during the year 2013-14.

 7. 2000-2001 ರಿಂದ 2013-14 ರ ವರೆಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಗಳು.  Statement showing the data on the Area and Production of the Major Horticultural Crops in the Karnataka State, for the year 2000-2001 to 2013-14.

 8. 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಾರು ವಿವಿದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿವರಗಳು.  State-wise Area, Production, of Various Horticultural Crops during the year 2013-14.

 9. ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸಲಾದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ರಾಜ್ಯವಾರು ವಿವರಗಳು. Ranking of the States according to Area and Production of Horticultural Crops..

click here download 2013-14 Detailed Area & Production of Horticulture Crops