ಸಾಧನೆಗಳು/Achievements

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳು

1.

ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

2.

ಜಿಲ್ಲಾವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು
3. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ
4. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ 15 ಅಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಒದಗಿಸಿರುವ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ
5. ಅಂಗವಿಕಲರ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಒದಗಿಸಿರುವ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತ
6. ಯೋಜನಾವಾರು ಮತ್ತು ವಲಯವಾರು
7. ವಲಯವಾರು ಒಟ್ಟು
   

v Increase in Area, Production and Export potential of Horticulture crops

      In Karnataka State, major horticulture crops are grown in an area of 19.67 lakh hectares with a production of 154.89 lakh tons.

      The export potential of Horticultural crops has enhanced. Flower crops, Grapes, cashew, Spice products, Gherkins, Pomegranate and processed products are being exported from our State.

       It is a pride to say that Karnataka stands first in export of flower crops and gherkins. Flowers worth Rs. 50.00crores and gherkins worth Rs. 300.00 crores is being exported from Karnataka.

      The total value of various horticultural crops is Rs. 20,000.00 crores.

v  Achievements under National Horticulture Mission (NHM) Scheme:

        National Horticulture Mission is a programme formulated for the overall development of Horticulture sector in the country. It has holistic end-to-end approach covering all aspects of production, post harvest technology and marketing, nutrition management and to increase the income level of the farming community.

      During the current financial year 2010-11 our State has been able to obtain major portion of the funds (second highest) from the central government.

       During 2011-12, Rs. 129.50crores subsidy has been distributed to the farmers. Various developmental activities have been taken up under NHM for the overall development of Horticulture in all the districts of the State.  

      Area Expansion of various horticultural crops like fruits, flower, spice, medicinal and aromatic and plantation crops has been covered in an area of 20,512 hectares, Organic farming in an area of 15,793 hectares, Post Harveast Unit - 626 nos, Krishi Honda - 533 nos, is being provided with subsidy.

      Various other programmes like Model Nurseries, Vegetable seed production, organic farming, post harvest management units and community tanks, integrated Nutrition Management, integrated Pest Management, Pollination support through Bee keeping, Front line demonstration etc. are being encouraged.

      With the objective of giving subsidy directly to the farmers Electronic Clearance System (ECS) has been introduced.

v  Achievements under Micro Irrigation Scheme:

       Micro Irrigation Scheme is implemented with the objective of better utilization of available water. During 2011-12, an amount of Rs. 124.43 Crores subsidy has been given to the beneficiaries for the installation of Drip Irrigation in area of 43,783 hectares. At present, 75% subsidy is given to encourage installation of drip irrigation in horticulture crops in all the districts of the State.

      Micro irrigation Monitoring System has been developed for submitting the online applications. This enables to maintain transparency in seniority list and quick clearance of drip applications.

      With the objective of giving subsidy directly to the farmers Electronic Clearance System (ECS) has been introduced.

v  Achievements under Mahatma Gandhi National Rural Employment       Guarantee scheme:

       The primary objective of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee scheme is to enhance livelihood security in rural areas by providing at least 100 days of guaranteed wage employment. An amount of Rs.22.58 crores has been spent under this scheme during 2011-12.

      In last 3 years, area Expansion of perennial Horticulture crops has been covered in an area of 38,564 hectares. In addition to this various other horticulture related programmes like pit opening, tree planting programmes in the premises of schools /hospitals / other government land, farms and nurseries related activities  and trenching work in drip irrigation has been implemented.

      Under this scheme, approximately 1,01,93,335 mandays employment has been generated in 2011-12.

v   Establishment of University of Horticultural Sciences in Bagalkote:

       University of Horticultural Sciences, Bagalkote has been established with the main objective of advanced research in Horticulture, education and extension activities for the welfare of farmers and people as a whole.

      New Horticultural Colleges have been established in Bidar, Bagalkote,  Kolar, Mysore, Sirsi, Hiriyur and Koppal districts. Students have been enrolled for taking up education in Horticulture curriculum. It may be noted that meritorious students are more interested to take up studies in these colleges. During 2011-12, an amount of Rs. 57.30 Crores have been allotted for the infrastructure development and Research, out of which Rs. 57.30 crores has been achieved.

v   Achievements under Rashtriya Krishi Vikas Yojane: 

       Under Centrally sponsored Rastriya Krishi Vikas Yojane, programmes are being implemented to reorient agriculture development strategies for rejuvenation of agriculture and to meet the needs/demands of farmers. Following programmes are being taken up under scheme:

      New Flower Auction centers are being established in Udupi, Belgaum and Sirsi districts.

      New Flower Auction centers are inaugurated at Tumkur and Davangere districts.

      Mango resource center is established at Hogalagere, Kolar district and chikkaballapur district to aid in increasing the production of mango.

      Bio-centers are being established at Shimoga and Bidar Districts. Encouragement is being given for increasing tissue culture plant production. In the previous years we were dependent on the neighboring states for tissue culture plants. With the establishment of new bio-centers we are destined to become independent in the production of tissue culture plant and our Government is giving full encouragement to develop these centers.

      Production of quality horticultural planting materials is being taken up in the farms and nurseries of all the districts.

      During 2011-12, Rs.115.93 crores has been allotted out of which Rs.114.81 crores have been achieved

v As a new initiative, Horti Clinics (Horticulture Information & Consultancy Centers) have been established during 2010-11, to help the farmers and entrepreneurs   in seeking full information of horticulture developments & boost the growing horticulture industry using all resource persons under one roof and linking to the relevant organizations.  28 Horti clinics at district level and 1 at directorate level are being established to disseminate Horticulture information and provide services. During 2011-12, Rs.3.00 crores has been allotted out of which Rs.2.99 crores have been achieved

v National Medicinal Plant Mission: It has been started with the objective to integrate medicinal plants in agricultural systems by providing encouragement for its cultivation, improvement in quality of Ayush system of medicine, its integrity, effectiveness and security.  This in turn is destined to improve the variety in medicinal crops and thereby assist the farmers to gain a stable income. In this scheme, during 2011-12 Rs.0.85 crores has been distributed to the beneficiaries.

v Mechanization in Horticulture: Mechanization in Horticulture is encouraged since 2007-08 with the intention to reduce the cost of cultivation of horticultural crops, to reduce the manpower requirement and to encourage farmers for high value horticulture production through farm mechanization at all stages of production and post harvest operations. A new scheme - Areca Dehusking Machine is being implemented wherein areca growers are given a subsidy to an extent of 50% subsidy limited to a maximum limit of Rs. 1.00 lakhs. The main aim of this scheme is to encourage the areca growers in areca cultivation, post harvest management and improve production of quality arecanuts. In 2011-12, Rs.2.00 crores subsidy has been distributed to over 459 beneficiaries for the purchase of various horticultural equipments.

v With an aim to provide quality services to the consumers, to supply fresh quality fruits and vegetables and to prevent flaws in weighing, Spot Billing Machines have been installed in HOPCOMS.  During 2011-12, 17 new Retail Outlets, 2 fruit ripening chambers, modernization of 93 outlets, 22 new outlets and 4 modern outlets have been established.

v  During 2011-12, Rs.0.50 crores has been allocated to the Areca Research Station at Chikamagalur for further continuation of  Research on yellow leaf diseases.

v Karnataka Horticulture Development Agency has been established as a Special Purpose Vehicle under Societies Registration Act 1960 for the overall development of Departmental farms and nurseries keeping in mind the persistent demands and requirements of farmers. There are 410 Horticulture Farms and Nurseries in the Department of Horticulture. One of the main strategies of the agency in development of these farms and nurseries is to establish Public Private Partnerships (PPP) through joint ventures by inviting investments from private entrepreneurs for better utilization of the land resources available in these farms, thereby improving the yield and income from these farms. 

v The following new schemes/ programmes are implemented during 2011-12.

      During 2011-12 5 new gardens viz., Chikaballapur, Sirsi, Tumkur, Kannamangala & Mysore are being established on the line of Lalbagh Botanical Garden with an allocation of Rs.8.00 crores.

      A programme is being proposed with an allocation of Rs.25.00crores to improve Coconut crop productivity with assistance of farmers (50%). During 2011-12 Rs.1.91crores has been incurred.

      In Karnataka, Arecanut Crop is being grown in an area of 2.13 lakh hectares.  Presently in an area of 10400 hectares is being affected with yellow leaf diseases.  In order to control this disease Rs.2.00crores has been distributed for the rejuvenation of Arecanut affected with yellow leaf disease.

      In Karnataka, Floriculture Industry has grown up and the demand for different flower crops is being increased in an International Level. In order to develop Floriculture a programme of Rs.6.00 crores is released for providing assistance to International Flower Auction Centre and to replace polythene sheet and replantation. 

       Suvarna Bhoomi Yojane scheme is being implementing to help the farmers to go in for high value crops so as to improve their earning capacity. An amount of Rs. 158.44 crores has been distributed to over 2,31,458 beneficiaries.