ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ  ಗಮನಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವಲಯವಾಗಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಆದಾಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಜ್ಯದ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

 

ಯಶೋಗಾಥೆಗಳು (Success stories)

ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ವಿವರಗಳು (Availability of Tissue Culture Banana Plants at Bio Center, Hulimavu, Bengaluru)

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಬ್ಯವಿರುವ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳ ವಿವರಗಳು

2018-19 ನೇ ಸಾವಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ, ನಮೂನೆಗಳು

Circular/Tender Notifications

 

 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ 6  ದಿನಗಳ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ
 ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
 Notification for Registration of honey bee boxes/ colonies and stand, related equipment manufacturers/organisations under the Programme of Assistance to purchase of honey bee boxes/ colonies, stand and equipments under Bee Keeping Development Schemes for the years 2019-20 and 2020-21
 Notification for registration of Water Tanker manufacturers under the Programme of Assistance to purchase of water tanker under various schemes of Horticulture Department for the years 2019-20 and 2020-21.
 ಜೈವಿಕ ಕೇಂದ್ರ, ಹುಳಿಮಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿವರ
 ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ